ЦСОП Акад. Тодор Самодумов
Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

Общи и специфични

ОБЩИ

Закон за предучилищно и училищно образование - виж тук

Закон за професионалното образование и обучение - виж тук

Наредба за приобщаващото образование - виж тук

Конвенция на ООН за правата на детето - виж тук

Конвенция за правата на детето - адаптирана версия - виж тук

Закон за интеграция на хора с увреждания - виж тук

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на училищното и предучилищното образование - виж тук

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

 

 СПЕЦИФИЧНИ - УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА ПО ЧЛ. 263 АЛ.3 НА ЗПУО

 Правилник за дейността

Форми на обучение - ученици със специални образователни потребности могат да се обучават в - дневна, индивидуална, дистанционна и комбинирана форма.

Годишен план

Програма  - Мерки за повишаване качеството на образование 

Статегия за превенция на отпадането на деца от училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Стратегия за развитие на Център за специална образователна подкрепа/Помощно училище-интернат "Аадемик Тодор Самодумов" с. Кранево

Етичен кодекс на работещите в ЦСОП

Вътрешни правила за отпускане на стипендии

ПРАВИЛА ЗДОИ - pravila ZDOI