ЦСОП Акад. Тодор Самодумов

Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

Помощното училище в село Кранево е основано през 1961 г. В него се обучават ученици с умствена изостаналост и множество увреждания от първи до осми клас и по специалността "Работник в производството на кулинарни изделия в заведения за хранене и развлечения" - със скрок на обучение 2 години.

Помощно училище Интернат "Академик Тодор Самодумов" се финансира чрез Община град Балчик.

Училището разполага с голям сграден фонд - училище, физкултурен салон и общежитие и обширен двор.

 От учебната 2017-2018 година училището е пребразувано в Център за специална образователна подкрепа.

В него се извършва обучение и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни петребности във функционално структурирана образователна среда.

Обучението и терапевтирането се извършва в обзаведени класни стаи и оборудвани специализирани кабинети - за развитие на езиково-говорни и комуникативни умения, за психо-социална интервенция на емоции и поведение, арт занимания, мултисензорна стая, мека стая с окачено оборудване, психомоторика, занимания по интереси и др.

 Мисия на ЦСОП -Кранево:

Осигурява педагогическа и психологическа подкрепа за:

1. Оптимално развитие на силните страни и способностите;

2. Коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;

3. Постигане на очакваните резултати от обучението;

4. Стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална

реализация;

5. Разработване и/или прилагане програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават в центъра;

 Визия:

Центърът за специална образователна подкрепа функционира във връзка и взаимодействие с Община Балчик,  институциите  в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните институции за деца, със социалните услуги в общността, с родителите.

 Центърът за специална образователна подкрепа Кранево ще извършва:

1. Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и

ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им

потребности може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;

2. Педагогическа и психологическа подкрепа;

3. Прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и

учениците, които се обучават в ЦСОП;

4. Обучение на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна

възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална

квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.

5. Може да организира и да предоставя допълнителна подкрепа на деца и  ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища чрез включването им в групи за терапевтични и рехабилитационни дейности в Центъра за специална образователна подкрепа и ресурсно подпомагане.

 ПРЕДИМСТВАТА НА ЦСОП:

-          Малък брой на ученици в групите

-          Организиране на гъвкав обучителен процес индивидуално, според потребностите и възможностите на ученика, неговия напредък и постигнатите резултати.

-          Използването на специализирани иновативни методики и образователни програми, системи, обучителни технологии, информационни технологии и софтуерни програми.

-          Обучени специалисти: учители – специални педагози, психолог, логопед, рехабилитатор, терапевти и други специалисти при необходимост

-          Центъра разполага със специализирани кабинети за обучение и терапия:  терапевтичен кабинет, мултисензорна стая, мека стая, Логопед, Психолог, психомоторика- ЛФК, Стая за родители, занимания по интереси, детска площадка оборудвана със съоръжения за деца с двигателни затруднения

Основна образователно-възпитателна ценност е постигане на  високо ниво на адаптивност и самостоятелност на нашите ученици. Те ще бъдат насочвани върху избора и определянето на собствените си лични и социални цели, върху развиването на силните си страни, за да бъдат способни да ръководят живота си, съобразно тези цели.