ЦСОП Акад. Тодор Самодумов
Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

Твоят час

Предлагани дейности от училището:

1. Театрално студио "Под дъгата" - с ръководител Иванка Петрова Ганчева

2. Автомобилът, аз и околната среда - с ръководител Димитър Василев Георгиев

3. Майсторете ръчички с ръководител - Диана Гочева Неделчева

4. Народни танци - да танцуваме заедно - с ръководител Ивилина Николова Тодорова

5. Малки изследователи - с ръководител Снежана Петкова Стоянова

6. Грижовни биолози - с ръководител Галин Ангелов Грудев

7. Здравословен начин на живот - с ръководител Димитър Колев Драганов

8. Моят приятел компютъра - с ръководител Иванка Тодорова Маринова

Електронна платформа на проект "Твоят час"

ИНСТРУКЦИЯ
за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - виж тук

Анкетка карта - виж тук

Училищна програма за учебната 2016-2017 г. - виж тук

Информация за дейностите по проект "Твоят час"