ЦСОП Акад. Тодор Самодумов
Център за специална образователна подкрепа с общежитие - с. Kранево

Общи условия за ползване на www.csop-kranevo.com

Съдържащата се в сайта www.csop-kranevo.com информация за:

 • текстoве
 • графични елементи
 • лого
 • снимков материал към страници, новини и събития
 • видеа
 • презентации

както и тяхното съставяне и начин на подредба са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба, включително и не само публикуване на текст или част от текст, както и графично изображение, функционалност или друга част от информацията на друго място без знанието и изричното съгласие на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел, независимо от вида на медията и/или компютърната среда, както и всяка форма на комерсиално използване е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство, без предварително писмено или какъвто и да е било друг вид известие.

ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево си запазва правото да променя настоящите условия и се ангажира да уведомява за това потребителите на www.csop-kranevo.com в 7 дневен срок. Условията за ползване на този сайт са публикувани на видно място в него и са достъпни за всички потребители, използващи информацията и функционалностите му.

Използването на цялото съдържание на този сайт ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

I. Определения на термини, използвани в настоящите Условия за ползване:

 • Наименование: ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево
 • Булстат / ЕИК: 834053291
 • Седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Балчик, с. Кранево, пк 9649 ул. Шипка 12
 • Длъжностното лице по защита на личните данни: Г-н Желязко Атанасов
 • E-mail: puikranevo@abv.bg
 • Телефон.: 0878976130

Сайт - уебсайт с www.csop-kranevo.com - съдържание, включващо актуална информация на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево, страници, статии, публикации и друго съдържание, собственост на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево.

Условия - условия за използване на услугите на този сайт.

Потребител - всяко лице, ползващо услугите на Сайта според настоящите Условия.

Злоумишлено действие - по смисъла на настоящите Условия това са: всички действия или бездействия, които нарушават интернет етиката и/или вреди на лица, свързани или не към интернет или асоциирани мрежи; използването, възпроизвеждането и копирането на съдържание, публикувано на Сайта с търговска цел и за облагодетелстване на трети лица; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK) за трети лица; извършване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен шпионаж или саботаж; действия, които могат да доведат до повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

II. Съгласие за ползване от потребители

Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на Сайта.

Ако не приемате Условията на Сайта, ще Ви помолим да напуснете.

Всяко използване на Сайта се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя да ги спазва

III. Права и задължения на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево

  1. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево има право, а в определени случаи и задължение да публикува на Сайта текстова, графична и друга информация във връзка с дейността си и предоставяните услуги, предоставяйки я за добросъвестно ползване на Потребителите на Сайта.
  2. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево се задължава да предоставя коректно информацията относно дейността си, която публикува в Сайта.
  3. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево има право да публикува на Сайта всякакъв вид информация и съдържание, пряко или непряко свързано с дейността, която извършва в и под формата на новини, статии, публикации чрез текстови и графични елементи.
  4. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево има право да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на Сайта и да ги предоставя на съответните държавни органи и институции в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод използването и/или разпространението на съдържание, публикувано в Сайта.
  5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на съдържанието, публикувано на Сайта и услугите, които ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево предоставя, ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево си запазва правото да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на Условията за ползване на Сайта.
  6. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево има правото да публикува съдържание и информация, включително и не само под формата на анкети, установяване на обратна връзка с Потребителите на Сайта с оглед подобряване на качеството на продуктите и услугите, които ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево предоставя. Участието в тези дейности от страна на Потребителите на Сайта е доброволно.
  7. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево има задължение да информира Потребителите на Сайта за целите на дейностите, които извършва чрез формите за контакт с тях, включително и не само чрез анкети, публикувани на сайта. Информацията, получена от Потребителите на Сайта ще бъде използвана само и единствено от служители на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево, която се задължава да не предоставя тази информация на трети лица под каквато и да е форма с каквато и да е цел, освен в предвидените от закона случаи. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево се задължава да използва и обработва законосъобразно и добросъвестно информацията и съдържанието, което е получила от Потребителите на Сайта.

Повече информация виж в Политика за защита на личните данни.

 1. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево е регистрирана като Администратор на лични данни според нормите и разпоредбите на Българското законодателство и като такъв се задължава да не предоставя на трети лица, освен в случаите на грубо нарушение на настоящите Условия или Злоумишлено действие от страна на Потребител на Сайта, информация, данни или какъвто и да е вид съдържание, което може да се определи като "лични данни".

IV. Отказ от отговорност

 1. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево няма задължението, обективната възможност и не контролира използването на всякакъв вид съдържание и/или информация, разположени на Сайта, от страна на Потребителите с цел изпращане, предаване, разпространяване или предоставянето на такива на трети лица по какъвто и да било начин и с каквато и да е цел.
 2. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево не носи отговорност към Потребителите и трети лица за пропуснати ползи и нанесени щети, настъпили вследствие изтриването на данни, информация, или какъвто и да е вид съдържание, разположено на Сайта; спирането, променянето или ограничаването на услугите и/или ресурсите, разположени на Сайта; изтриването, модифицирането, загубването на данни, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни за Потребителите на Сайта.
 3. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на съдържание, данни, ресурси, информация и функционалности, които Сайта предоставя на своите Потребители.

V. Употреба на съдържание

 1. Съдържанието в Сайта - текстова, графична, аудио и видео информация, данни, ресурси, функционалности и всякакъв вид съдържание, публикувано и използвано за надеждното функциониране на Сайта, е собственост на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево. То не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, под каквато и да е форма и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево.
 2. Всяко съдържание, станало достояние на Потребителите чрез използването на сайта е доброволно публикувано от ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево на Сайта, предоставено е на Потребителите само с информационна и рекламна цел и може да бъде употребявано единствено и само във връзка с информирането на Потребителите.
 3. ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево може да публикува в Сайта линкове към други сайтове. Те са предоставени за удобство и информация на Потребителите на www.csop-kranevo.com и като такива Потребителите имат право да ги използват на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево и тя не носи отговорност за поддържането на точно, достоверно и пълно съдържание в тях.

VI. Права и задължения на Потребителите

 1. Потребител, приел Условията на Сайта, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни на Сайта, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
 2. Потребителите на Сайта имат право по всяко време и по собствено усмотрение да прекратят или спрат ползването на предоставяните от Сайта съдържание, информация, ресурси и функционалности.
 3. Всеки Потребител на Сайта има правото да дава своето мнение, препоръка и предложение на е-mail адреса посочен по-горе с цел подобряване качеството на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията, която ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево му предоставя за ползване чрез публикуването им в Сайта.
 4. Потребител, приел Условията на Сайта, който в последствие ги е нарушил, е длъжен незабавно да прекрати използването на съдържанието, ресурсите, функционалностите и информацията в Сайта.
 5. Всеки Потребител на Сайта се задължава да не изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица каквато и да е по вид информация и съдържание, данни или материали, разположени на Сайта от ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево с търговска или друга цел, различна от целите на Сайта.
 6. Потребителят е длъжен да обезщети ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево и всички трети лица за всички евентуално претърпени щети и пропуснати ползи, включително и не само за разходи по адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с използването, изпращането, разпространяването, предоставянето на съдържание, ресурс, функционалност, данни или каквато и да е друга информация, разположена на Сайта или сървъра на Сайта.
 7. Потребителят на Сайта е длъжен да обезщети ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево и всички трети лица, в случаите, в които Потребителят е извършил Злоумишлено действие, използвайки Сайта, което действие е нанесло щети на Сайта и ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево и/или е довело до пропуснати ползи за ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево, нейни служители, потребители на услуги или за трети лица.
 8. Потребителят на Сайта има право да използва публикуваната информация за контакти на служителите на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево единствено и само по предназначение. Потребителят е длъжен да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително и не само за маркетингови, рекламни и промоционални цели.

VII. Уведомление за поверителност на лични данни на потребителите

ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, уведомява потребителите, че ще извършва обработване на личните данни на последните в качеството им на субекти на данни.

VIII. Използване за Бисквитките (Cookies)

ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево няма да извършва обработване на лични данни на потребителите посещаващи сайта чрез автоматизирани технологии тип "бисквитки".

IX. Политика за защита на личните данни

За повече информация относно: основанието за обработване на личните данни; целите на обработване; видовете лични данни - предмет на обработване; срокът на съхранението им от страна на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево; достъпът на трети лица - "получатели" до личните данни, обработвани от ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево; последицата от непредоставянето им на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево от страна на потребителя; намерението на ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево да ги предаде на страна извън Европейкия съюз; както и относно правата на субектите на данни, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни, вижте Политика за защита на личните данни публикувани надлежно на уеб страницата www.csop-kranevo.com от ЦСОП Интернат Академик Тодор Самодумов Кранево , в качеството й на администратор.